Wszelkie prawa do serwisu allplay.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie allplay.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

W allplay.pl niedozwolone jest umieszczanie jakichkolwiek treści reklamowych przez użytkowników serwisu.

Każdy użytkownik serwisu allplay.pl poprzez rejestrację i aktywację konta zgadza się na wysyłanie wiadomości e-mail na podany podczas rejestracji adres skrzynki poczty elektronicznej oraz na upublicznianie i korzystanie z danych dobrowolnie umieszczonych w jego profilu.

Każdy z użytkowników odpowiada za treść publikowanych przez siebie komentarzy, opisów w profilu gracza, wpisach w księdze gości itp. W przypadku znalezienia błędu w funkcjonalności witryny allplay.pl, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym administracji poprzez formularz kontaktowy.