W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy adres email, adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu allplay.pl takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, jak numery dowodów osobistych, paszportów, PESEL, NIP, numery kart kredytowych

Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu allplay.pl
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta.
Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną.

Dane są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych.

Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową

Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich.
Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom którzy współpracują z nami przy organizacji turniejów i lig esportowych, są to tylko dane podstawowe zwycięzców takich turniejów, a w niektórych przypadkach ich uczestników.

Dane dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych AllPlay z siedzibą w Komornikach, ul Stawna 12

Równocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 obowiązywać będzie zmieniony regulamin i polityka prywatności serwisu allplay.pl.pl dostosowana do przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.