1. Postanowienia ogólne

1.1  Organizatorem Turnieju  jest Pompa Team


1.2  Turniej nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).


1.3  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.


1.4  Wszystkie mecze będą rozgrywane na serwerach wskazanych przez Organizatora.


1.5  Wszystkie sporne sprawy, o których nie ma mowy w regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane.


1.6  Administracją turnieju zajmuje się Piotr “Węgrzyn zwany dalej „Administratorem”, który na zlecenie Organizatora odpowiada za przeprowadzenie turnieju.      

2. Drużyny i Gracze

2.1  W Turnieju mogą brać udział jedynie grupy osób składającej się z 5 osób (zwanej dalej 2.3

2.2  Drużyna musi posiadać 5 graczy

2.3  Każdy zawodnik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w danym turnieju.

2.4  Zawodnik nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.

2.5 Zabrania się używania nazw kont zawodników, drużyn oraz wpisów o wulgarnej treści

2.6  Zapisując drużynę do turnieju Zawodnicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz akceptują jego treść a także potwierdzają, że spełniają wymagania stawiane Zawodnikom przez ten regulamin.

2.7  Wszelkie prośby o zmianę składu muszą być zgłaszane do administratora turnieju, a każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

2.9  Zawodnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny oraz przestrzegać zasad fair-play oraz przepisów prawa. Przekroczenie tych zasad może skutkować wykluczeniem drużyny z turnieju przez administratora

2.10  W turnieju dozwolone jest używanie 6 gracza jako Coach. Coach ma obowiązek nagrywać demo.                  

3. Rozgrywanie meczy

3.1  Terminy meczów ustalane są wyłącznie przez Organizatora i zostaną podane na stronie danego turnieju. Godziny podane w terminarzu, to czas rozpoczęcia meczu. Podane terminy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem decyzji Organizatora wynikającej z problemów technicznych związanych z serwerami.

3.2  Drużyna może spóźnić się na mecz maksymalnie 15 minut. Po tym czasie uznawany jest walkower dla drużyny obecnej.

3.3  Wszystkie mecze rozgrywane są systemem BO3, finał BO5.

3.4  Finalista turnieju zdobywa slot w Akademii Pompa Team.

3.5  Każda mapa rozpoczyna się od rundy nożowej, która rozstrzygnie strony po których drużyny rozpoczną spotkanie.

3.6  W razie remisu rozgrywana jest dogrywka.

3.7  Mecz może się rozpocząć wyłącznie jeśli obie drużyny są w pełnym składzie.

3.8  W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy nożowej, jak i pistoletowej, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundy te należy powtórzyć.

3.9  Jeżeli zawodnik dostanie DC w czasie meczu i nie jest w stanie dołączyć ponownie, można go zastąpić.

3.10  Jeżeli drużyna nie posiada zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż dwie (2) rundy, to drużyna może dokończyć mecz w 4 osoby.

3.11  Każdy zawodnik biorący udział w meczu ma obowiązek nagrywania dem oraz ich przechowania przez 48 godzin po zakończeniu spotkania. Dema muszą być nazywane nickiem gracza oraz opatrzone datą rozegrania meczu. Aby rozpocząć nagrywanie dem należy w konsoli wpisać komendę "record xxx", gdzie xxx to nazwa dema. Nie polecamy używania znaków specjalnych w nazwie.

3.12  Od momentu zakończenia meczu, zawodnicy mają 10 minut na poproszenie przeciwników o dema.

3.12.1  Czas na ich dostarczenie wynosi 30 min od napisania prośby

3.12.2  W turnieju można poprosić maksymalnie o 2 dema z każdej rozgrywanej mapy

3.12.3  Prośba o więcej dem niż uwzględnione w regulaminie będzie nieważna

3.12.3  W przypadku złego zgłoszenia, można go poprawić maksymalnie do 5 minut od wstawienia/ napisania błędnej prośby

3.13  Mecze przerwane z powodów technicznych serwera muszą być powtórzone w pierwotnie wyznaczonym zakresie czasowym.

3.14  Jeżeli spotkanie zostało przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 0:0 z zachowaniem jedynie wyniku rundy nożowej (wyborem strony).

3.15  W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki rozpoczynamy od wyniku 0:0, jednakże zachowując w pamięci wynik pierwszej części i dodając rundy zdobyte po rozwiązaniu problemu.

3.16  Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania mecz nie zostanie zakończony z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn, mecz zostaje unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Jeśli jedna z drużyn chce rozegrać mecz w wyznaczonym czasie, a druga nie może bądź nie chce tego uczynić jest to jednoznaczne z walkowerem.

3.17  Dema z GOTV dostarczone z zewnętrznych serwerów nie będą brane pod uwagę.

3.18  W przypadku, gdy STEAM_ID któregoś z graczy nie zgadza się z podanym na oficjalnej stronie kwalifikacji należy zaprzestać rozgrywania meczu jeszcze przed jego rozpoczęciem.

3.19  Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem (błędne steam ID, nieprawidłowe ustawienia serwera, standin, itp) należy udokumentować i przerwać mecz, jednocześnie wzywając administratora. Rozegranie meczu w przypadku uznania nieprawidłowości uważane jest za ich akceptację i nie może być podstawą do konfliktu

3.20  Każda drużyna ma prawo do 2 pięciominutowych pauz (taktycznej i technicznej) na rozgrywaną mapę. W wyjątkowych sytuacjach pauza ta, za zgodą administratora może zostać przedłużona.

4. Wybór mapy

4.1  Pula map dostępnych na turnieju to:
▪      de_inferno
▪      de_mirage
▪      de_cache
▪      de_overpass
▪      de_cobblestone
▪      de_train
▪      de_nuke

4.2  W systemie BO1 wybór mapy odbywa się w następujący sposób:
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Pozostała mapa jest tą na której odbywa się spotkanie

4.3  W systemie BO3 wybór map odbywa się w następujący sposób:
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – wybiera
▪      Drużyna z prawej – wybiera
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪     Ostatnia mapa jest decydującą w przypadku kiedy będzie remis w mapach..

5. Serwery

5.1  Wszystkie spotkania odbywają się na serwerach wskazanych przez Organizatora.

5.2  Wszystkie nasze serwery posiadają tickrate 128.

5.3  O adresie serwera na którym rozgrywane będzie spotkanie, liderzy drużyn zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia spotkania.

6. Upomnienia i kary

6.1  Wszelkie sytuacje w których zostaną łamane zasady zawarte w naszym regulaminie, będą indywidualnie rozstrzygane przez administratora a sprawcy zostaną ukarani.

6.2  Karami mogą być pojedyncze, bądź zespołowe upomnienia, a w przypadku większych wykroczeń nawet dyskwalifikacje z turnieju zawodnika, bądź całej drużyny.

7. Problemy

7.1  W kwestiach spornych nieopisanych w regulaminie gracze mają prawo zgłosić się z problemem do administratora turnieju.

7.2  Przed zgłoszeniem sporu (konfliktu) należy zebrać wszystkie niezbędne dowody i informacje.

7.3  Jeżeli uważasz. że przeciwnik grał niewłaściwie, oszukiwał lub wykorzystywał błędy mapy, opisz dokładnie w których minutach dema widzisz daną sytuację - przyspieszy to naszą pracę i pomoże nam podjąć właściwą decyzję.

7.4  Problemy należy zgłosić do 15min od zakończenia spotkania, spory (konflikty) zgłaszane później nie będą brane pod uwagę.

7.5  W kwestiach nieopisanych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje administrator turnieju.

8. Postanowienia końcowe

8.1  Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

8.2  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia losowe związane z uczestnictwem w turnieju

8.3  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

8.4  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.

8.5  Przystępując do turnieju, drużyny wyrażają zgodę, aby wszystkie sporne kwestie rozstrzygał Administrator turnieju oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania wydanych przez niego werdyktów.

8.6  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania również ogólnego regulaminu imprezy.

8.7  Drużyna zobowiązana jest przed rozpoczęciem turnieju podać informacje jakie uczelnie/azsy reprezentują jej zawodnicy.

8.8  Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną i telekomunikacyjną materiałów informacyjnych oraz promocyjnych organizatora i partnerów strategicznych.