1. Postanowienia ogólne

1.1  Organizatorem Turnieju  jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie


1.2  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.


1.3  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla osób zainteresowanych na stronach turniejów kwalifikacyjnych oraz w siedzibie organizatora Warszawa, ul. Kredytowa 1A  począwszy od dnia rozpoczęcia pierwszego z Turniejów Kwalifikacyjnych aż do zakończenia ostatniego z nich


1.4  Turniej nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).


1.5  W Turnieju może brać udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Lidze pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Turnieju.


1.6  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zawodnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.


1.7  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.


1.8  Wszystkie informacje dotyczące Turnieju (w tym ewentualnych zmian regulaminu) będą umieszczane na profilu Wydarzenia na Facebooku: http://fb.com/emapyy. Zawodnicy mogą się kontaktować z Organizatorem za pomocą maila: eampy@azs.pl 


1.9  Wszystkie mecze będą rozgrywane na serwerach wskazanych przez Organizatora.


1.10  Wszystkie sporne sprawy, o których nie ma mowy w regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane.


1.11  Administracją turnieju zajmuje się Piotr i Węgrzyn zwany dalej „Administratorem”, który na zlecenie Organizatora odpowiada za przeprowadzenie turnieju.                                                       

2. Drużyna i Gracze

2.1  W Turnieju mogą brać udział jedynie grupy osób składającej się z 5 osób (zwanej dalej 2.3

2.2  Drużyna musi posiadać 5 graczy - w tym co najmniej 3 studentów, członków AZS-u lub pracowników uczelni wyższej.

2.3  Każdy zawodnik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w danym turnieju.

2.4  Zawodnik nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.

2.5  Zabrania się używania nazw kont zawodników, drużyn oraz wpisów o wulgarnej treści

2.6  Każdy Zawodnik  musi mieć ukończone co najmniej 18 lat i  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Turnieju pod warunkiem, iż ukończyły 16 lat i uzyskały zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Turnieju.

2.7  Zapisując drużynę do turnieju Zawodnicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz akceptują jego treść a także potwierdzają, że spełniają wymagania stawiane Zawodnikom przez ten regulamin.

2.8  Wszelkie prośby o zmianę składu muszą być zgłaszane do administratora turnieju, a każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

2.9  Zawodnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny oraz przestrzegać zasad fair-play oraz przepisów prawa. Przekroczenie tych zasad może skutkować wykluczeniem drużyny z turnieju przez administratora .

2.10  W turnieju dozwolone jest używanie 6 gracza jako Coach. Coach ma obowiązek nagrywać demo.                     

3. Rozgrywanie meczów

3.1  Terminy meczów ustalane są wyłącznie przez Organizatora i zostaną podane na stronie danego turnieju. Godziny podane w terminarzu, to czas rozpoczęcia meczu. Podane terminy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem decyzji Organizatora wynikającej z problemów technicznych związanych z serwerami.

3.2  Drużyna może spóźnić się na mecz maksymalnie 15 minut. Po tym czasie uznawany jest walkower dla drużyny obecnej.

3.3  Wszystkie mecze rozgrywane są systemem BO1.

3.4  Finał oraz mecz o 3 miejsce rozgrywane nie są rozgrywane, dwie najlepsze drużyny awansują do wielkich finałów.

3.5  Każda mapa rozpoczyna się od rundy nożowej, która rozstrzygnie strony po których drużyny rozpoczną spotkanie.

3.6  W razie remisu rozgrywana jest dogrywka.

3.7  Mecz może się rozpocząć wyłącznie jeśli obie drużyny są w pełnym składzie.

3.8  W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy nożowej, jak i pistoletowej, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundy tę należy powtórzyć.

3.9  Jeżeli zawodnik dostanie DC w czasie meczu i nie jest w stanie dołączyć ponownie, można go zastąpić.

3.10  Jeżeli drużyna nie posiada zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż dwie (2) rundy, to drużyna może dokończyć mecz w 4 osoby.

3.11  Każdy zawodnik biorący udział w meczu ma obowiązek nagrywania dem oraz ich przechowania przez 24 godziny po zakończeniu spotkania. Dema muszą być nazywane nickiem gracza oraz opatrzone datą rozegrania meczu. Aby rozpocząć nagrywanie dem należy w konsoli wpisać komendę "record xxx", gdzie xxx to nazwa dema. Nie polecamy używania znaków specjalnych w nazwie.

3.12  Od momentu zakończenia meczu, zawodnicy mają 10 minut na poproszenie przeciwników o dema.

3.12.1  Czas na ich dostarczenie wynosi 30 min od napisania prośby

3.12.2  W turnieju można poprosić maksymalnie o 2 dema z każdej rozgrywanej mapy

3.12.3  Prośba o więcej dem niż uwzględnione w regulaminie będzie nieważna

3.12.3  W przypadku złego requestu, można go poprawić maksymalnie do 5 minut od wstawienia/napisania błędnej prośby

3.13  Mecze przerwane z powodów technicznych serwera muszą być powtórzone w pierwotnie wyznaczonym zakresie czasowym.

3.14  Jeżeli spotkanie zostało przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 0:0 z zachowaniem jedynie wyniku rundy nożowej (wyborem strony).

3.15  W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki rozpoczynamy od wyniku 0:0, jednakże zachowując w pamięci wynik pierwszej części i dodając rundy zdobyte po rozwiązaniu problemu.

3.16  Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania mecz nie zostanie zakończony z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn, mecz zostaje unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Jeśli jedna z drużyn chce rozegrać mecz w wyznaczonym czasie, a druga nie może bądź nie chce tego uczynić jest to jednoznaczne z walkowerem.

3.17  Dema z GOTV dostarczone z zewnętrznych serwerów nie będą brane pod uwagę.

3.18  W przypadku, gdy STEAM_ID któregoś z graczy nie zgadza się z podanym na oficjalnej stronie kwalifikacji należy zaprzestać rozgrywania meczu jeszcze przed jego rozpoczęciem.

3.19  Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem (błędne steam ID, nieprawidłowe ustawienia serwera, standin, itp) należy udokumentować i przerwać mecz, jednocześnie wzywając administratora. Rozegranie meczu w przypadku uznania nieprawidłowości uważane jest za ich akceptację i nie może być podstawą do konfliktu

3.20  Każda drużyna ma prawdo do 2 pięciominutowych pauz (taktycznej i technicznej) na rozgrywaną mapę. W wyjątkowych sytuacjach pauza ta, za zgodą administratora może zostać przedłużona.

3.21  Obowiązkowe jest uruchomienie AntyCheata - allplay Azereus. Do ściągnięcia z tego odnośnika. Do zalogowania się używamy takiego samego loginu i hasła jak do strony

3.22  Jeżeli gracz nie będzie miał Azereus'a musi wrzucić screen błędu i bez prośby przeciwnika demo z meczu

4. Wybór mapy

4.1  Pula map dostępnych na turnieju to:
▪      de_inferno
▪      de_mirage
▪      de_cache
▪      de_overpass
▪      de_cobblestone
▪      de_train
▪      de_nuke

4.2  W systemie BO1 wybór mapy odbywa się w następujący sposób:
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Pozostała mapa jest tą na której odbywa się spotkanie

4.3  W systemie BO3 wybór map odbywa się w następujący sposób:
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – wybiera
▪      Drużyna z prawej – wybiera
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Ostatnia mapa jest decydującą w przypadku kiedy będzie remis w mapach..

5. Serwery

5.1  Wszystkie spotkania odbywają się na serwerach wskazanych przez Organizatora.

5.2  Wszystkie nasze serwery posiadają tickrate 128.

5.3  O adresie serwera na którym rozgrywane będzie spotkanie, liderzy drużyn zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia spotkania.

6. Upomnienia i kary

6.1  Wszelkie sytuacje w których zostaną łamane zasady zawarte w naszym regulaminie, będą indywidualnie rozstrzygane przez administratora a sprawcy zostaną ukarani.

6.2  Karami mogą być pojedyncze, bądź zespołowe upomnienia, a w przypadku większych wykroczeń nawet dyskwalifikacje z turnieju zawodnika, bądź całej drużyny.

7. Problemy

7.1  W kwestiach spornych nieopisanych w regulaminie gracze mają prawo zgłosić się z problemem do administratora turnieju.

7.2  Przed zgłoszeniem sporu (konfliktu) należy zebrać wszystkie niezbędne dowody i informacje.

7.3  Jeżeli uważasz. że przeciwnik grał niewłaściwie, oszukiwał lub wykorzystywał błędy mapy, opisz dokładnie w których minutach dema widzisz daną sytuację - przyspieszy to naszą pracę i pomoże nam podjąć właściwą decyzję.

7.4  Problemy należy zgłosić do 2h od zakończenia spotkania, spory (konflikty) zgłaszane później nie będą brane pod uwagę.

7.5  W kwestiach nieopisanych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje administrator turnieju.

8. Nagrody

8.1  Dwa najlepsze zespoły z każdego turnieju kwalifikacyjnego otrzymają awans do turnieju finałowego

8.1.1 Ogólna pula nagród w turnieju finałowym wynosi 5 000 zł.

8.2  Nagroda za poszczególne miejsca w turnieju finałowym: 1 miejsce – 2500zł, 2 miejsce – 1500zł, 3 miejsce-1000zł.

8.3  Nagroda za  poszczególne miejsce przeznaczona jest dla wszystkich pięciu zawodników z drużyny.

8.3.1  Za zajęcie pierwszego miejsca, każdy z uczestników otrzymuje 500 zł.

8.3.2  Za zajęcie drugiego miejsca, każdy z uczestników otrzymuje 300 zł.

8.3.3  Za zajęcie trzeciego miejsca, każdy z uczestników otrzymuje 200 zł.

8.4.  Przed otrzymaniem nagrody Organizatorzy zastrzega sobie prawo weryfikacji zawodników pod względem kryterium (2.2) a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.

8.5  Nagrody zostaną przekazane przez Fundatora przelewem w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia turnieju (3.1)

8.6  W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą konkursu lub finalistą jest osobą, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Nagroda zostaje przekazana następnej w kolejności drużynie finałowej

8.7  W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze zwycięzcą, nagrodę wygrywa kolejna w kolejności finałowa drużyna. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z kolejną wyróżnioną osobą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.8  Nagrodzeni w Turnieju są zobowiązani do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem zakresie, w działaniach promocyjnych związanych z Turniejem, w tym poprzez bezpłatne wykorzystanie imienia, nazwiska, innych danych lub wizerunku w celach promocyjnych przez Organizatorów.

9. Postanowienia końcowe

9.1  Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

9.2  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia losowe związane z uczestnictwem w turnieju

9.3  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

9.4  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.

9.5  Przystępując do turnieju, drużyny wyrażają zgodę, aby wszystkie sporne kwestie rozstrzygał Administrator turnieju oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania wydanych przez niego werdyktów.